استراتژی سئو را ما در 7 بخش آماده می‌کنیم تا بر اساس موارد مشخص شده، بتوان یک وب سایت را به شکل بهینه، سئو کرد.

خروجی استراتژی سئو

خروجی قابل ارائه بعد از تدوین استراتژی سئو، شامل 7 بخش زیر خواهد بود:

  • لیست عبارات و کلمات کلیدی ارزشمند و مرتبط با کسب و کار شما برای سئو
  • جدول تحلیل و دسته بندی رقبا و آنالیز معیارهای مهم در سئو
  • جدول کلمات و عبارات با آمار براوردی
  • فایل دسته بندی کلمات بر اساس مفاهیم و تجربه کاربری
  • فایل نقشه درختی و سطح بندی صفحات و محتوای سایت
  • طرحهای معماری صفحات فرود سئو بر اساس تجربه کاربری
  • گانت چارت اجرای پروژه با چک لیست مراحل اجرایی

فرم درخواست پروژه استراتژی